Join parents delivering petition to IPS leaders

Over the past few months, parents launched a petition calling on IPS leaders to create a plan to systematically grow public school programs that are closing the opportunity gap and showing evidence of sustained success for Black and Brown students. The petition ended up with more than 1,000 signatures within IPS! We want you to be a part of a press event where the community will present these signatures to IPS board members and the superintendent.

Únete a los padres que entregan una petición a los dirigentes del IPS

En los últimos meses, los padres lanzaron una petición pidiendo a los líderes del IPS crear un plan para hacer crecer sistemáticamente los programas de las escuelas públicas que están cerrando la brecha de oportunidades y mostrando evidencia de éxito sostenido para los estudiantes negros y marrones. ¡La petición terminó con más de 1,000 firmas dentro de IPS! Queremos que usted sea parte de un evento de prensa donde la comunidad presentará estas firmas a los miembros de la junta de IPS y al superintendente.

Vin rejwenn paran yo pou remèt yon petisyon bay dirijan IPS yo

Pandan dènye mwa ki sot pase la yo, paran yo te lanse yon petisyon pou mande dirijan IPS yo pou yo ta mete sou pye yon plan ki chita sou metòd ak prensip ki byen òganize pou devlope pwogram lekòl piblik yo yon fason pou bouche twou vid ki genyen nan òpòtinite yo epi ki montre aklè prèv siksè ki ka dire lontan pou elèv ki nwa ak elèv koulè jòn fonse yo. Petisyon an te fini ak plis pase 1,000 siyati pou IPS! Nou ta renmen ou vin patisipe nan yon evenman pou laprès kote kominote a pral prezante tout siyati sa yo ak manm konsèy IPS la epi ak moun k’ap deside anlè nan nivo ki pi wo nan sistèm lan.